เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการให้มาดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณะสุข